Kvaliteta

KONTROLA PROCESA PROIZVODNJE ODLJEVAKA

 

1. ANALIZA PIJESKA

U laboratoriju se nalazi linija za ispitivanje kvalitete ljevaoničkog pijeska.

– Koheziometar – ispitivanje čvrstoće pješčane mješavine na tlak
– Elektronski permeametar – određivanje propusnosti pješčane mješavine
– Isušivač sa infracrvenim zrakama – određivanje vlage na uzorku ljevaoničke pješčane mješavine
– Bat – sabijanje uzorka pješčanih mješavina
– Uređaj za određivanje čvrstoća jezgara ili formi u ljevaonici

2. ANALIZA KEMIJSKOG SASTAVA

Analiza kemijskog sastava materijala vrši se uz pomoć visoko kvalitetnog spektroskopa koji radi na principu optičke emisijske spektrometrije – LECO GDS 500A.
Mogućnost kvantitativne analize sljedećih uzoraka:
– nisko legirani čelici
– lijevano željezo
– Al-legure
– Cu-legure
– bronca, itd.

3. VIZUALNI PREGLED ODLJEVAKA

Nakon što se odljevak očisti, vrši se prvi kontrolni pregled odljevaka kako bi se mogle spriječiti ili umanjiti eventualne pogreške.
Nakon toga odljevci se sačmare te se svaki komad vizualno detaljno pregledava. Ukoliko odljevak zadovolji svojom kvalitetom, pakira se i odvozi u skladište.
Ako se tijekom pregleda uoče nepravilnosti, odljevak se šalje na doradu te nakon toga prolazi ponovnu kontrolu.

4. KONTROLA DIMENZIJA ODLJEVAKA

Dimenzije odljevaka mjere se pomoću mjerne ruke FARO. Mjerenja se izvode prema nacrtima definiranim od strane kupca s točnošću do ±0,005mm.

5. KONTROLA MIKROSTRUKTURE

Ispitivanje mikrostrukutre, uz pripremu uzorka brušenjem (od najgrubljeg do najfinijeg), poliranjem i nagrizanjem.
Mikroskopska ispitivanja provode se u cilju određivanja mikrostrukture, udjela pojedinih struktura (mikrokonstituenata), veličine zrna, orijentacije zrna, veličine i raspodjele uključaka i dr.
Mikrostruktura se određuje nagriženim uzorcima uz pomoć optičkog digitalnog mikroskopa Olympus povećanja 50x, 100x, 150x i 200x. Analiza slike se vrši automatski uz pomoč sofwarea tvrtke LECO .

 

6. KONTROLA MEHANIČKIH SVOJSTAVA

Ispitivanja tvrdoće na tvrdomjeru metodom utiskivanja po Brinellu.
Mjerenje otiska – Brinell Video Sustav HBVS 100

7. ISPITIVANJE ČVRSTOĆE MATERIJALA

Statičkim vlačnim ispitivanjem na kidalici SHIMADZU AG-X moguće je utvrditi osnovne značajke materijala kao što su:
– vlačna čvrstoća – Rm
– granica razvlačenja materijala -Rp02
– Istezljivost – A
– Kontrakcija – Z

Računalom upravljana kidalica SHIMADZU AG-X omogućava provođenje ispitivanja i zapisivanja rezultata u elektronskom obliku kao i dobivanje Hookova dijagrama na temelju dobivenih rezultata ispitivanja maerijala.

Kidalica je opremljena videoekstenziometrom i zadovoljava sve norme EN-ISO-6892.

vrh stranice